Photo gallery - Oxyopidae
Oxyopes globifer Simon, 1876
Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804)
Oxyopes lineatus Latreille, 1806
Oxyopes mediterraneus Levy, 1999
Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778)
Peucetia arabica Simon, 1882
Peucetia viridis (Blackwall, 1858)