Leptoneta - araneae

Leptonetidae: Leptoneta

world

add

cp

1. Leptoneta abeillei Simon, 1882

speciesimage
male Pedipalp, dorsal view
(Simon 1914)
speciesimage
male Pedipalp, lateral view
(Fage 1913)
speciesimage
male Pedipalp, dorsal view
(Fage 1913)
speciesimage
female Eyes, dorsal view
(Simon 1914)

world

add

cp

2. Leptoneta alpica Simon, 1882

speciesimage
male Pedipalp, lateral view
(Fage 1913)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp, dorsal view
(Simon 1914)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp, dorsal view
(Fage 1913)
speciesimage
male Palpal apophysis
(Simon 1914)
speciesimage
Eyes
(Fage 1913)

world

add

cp

3. Leptoneta berlandi Machado & Ribera, 1986

speciesimage
male Bulbus
(Machado & Ribera 1986)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Machado & Ribera 1986)
speciesimage
female Vulva, dorsal view
(Machado & Ribera 1986)

world

add

cp

4. Leptoneta cavalairensis Dresco, 1987

speciesimage
female Vulva
(Dresco 1987)
speciesimage
female Eyes, dorsal view
(Dresco 1987)

world

add

cp

5. Leptoneta ciaisensis Dresco, 1987

speciesimage
female Vulva
(Dresco 1987)
speciesimage
female Eyes, dorsal view
(Dresco 1987)

world

add

cp

6. Leptoneta comasi Ribera, 1978

speciesimage
male Pedipalp, retrolateral view
(Ribera 1978b)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp, dorsal view
(Ribera 1978b)
speciesimage
male Prosoma, dorsal view
(Ribera 1978b)
speciesimage
male Prosoma, lateral view
(Ribera 1978b)
speciesimage
male Gnathocoxa
(Ribera 1978b)
speciesimage
male Chelicera, posterior view
(Ribera 1978b)
speciesimage
female Epigyne, posterior view
(Ribera 1988a)
speciesimage
female Epigyne/vulva, lateral view
(Ribera 1988a)
speciesimage
female Vulva
(Ribera 1988a)

world

add

cp

7. Leptoneta condei Dresco, 1987

speciesimage
male Bulbus, retrolateral view
(Dresco 1987)
speciesimage
male Median apophysis
(Dresco 1987)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Dresco 1987)
speciesimage
male Palpal apophysis
(Dresco 1987)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1987)

world

add

cp

8. Leptoneta conimbricensis Machado & Ribera, 1986

speciesimage
male Bulbus
(Machado & Ribera 1986)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Machado & Ribera 1986)
speciesimage
female Epigyne, caudal view
(Machado & Ribera 1986)
speciesimage
female Vulva, dorsal view
(Machado & Ribera 1986)
speciesimage
Eyes, dorsal view
(Machado & Ribera 1986)

world

add

cp

9. Leptoneta convexa Simon, 1872

speciesimage
male Bulbus
(Dresco 1990)
speciesimage
male Bulbus
(Dresco 1990)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Simon 1914)
speciesimage
male Appendix of palpal tarsus
(Dresco 1990)
speciesimage
male Palpal apophysis
(Simon 1914)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1990)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1990)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1990)

world

add

cp

10. Leptoneta convexa aulotensis Dresco, 1990

speciesimage
female Vulva
(Dresco 1990)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1990)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1990)

world

add

cp

11. Leptoneta corsica Fage, 1943

speciesimage
male Pedipalp, retrolateral view
(Dresco 1986)
speciesimage
male Bulbus, retrolateral view
(Dresco 1986)
speciesimage
male Apical part of bulbus
(Dresco 1986)
speciesimage
male Bulbus, retrolateral view
(Dresco 1986)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Dresco 1986)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Dresco 1986)
speciesimage
male Appendix of palpal tarsus
(Dresco 1986)
speciesimage
male Appendix of palpal tarsus
(Dresco 1986)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1986)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1986)
speciesimage
female Vulva, dorsal view
(Dresco 1986)
speciesimage
female Vulva, ventral view
(Dresco 1986)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1986)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1986)

world

add

cp

12. Leptoneta crypticola Simon, 1907

speciesimage
male Pedipalp
(Fage 1913)
speciesimage
male Bulbus
(Dresco 1987)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Simon 1914)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Fage 1913)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp, dorsal view
(Fage 1913)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp, dorsal view
(Fage 1913)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Dresco 1987)
speciesimage
male Palpal apophysis
(Dresco 1987)
speciesimage
male Femur I
(Fage 1913)
speciesimage
female Pedipalp
(Fage 1913)
speciesimage
female Palpal apophysis
(Fage 1913)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1987)
speciesimage
female Vulva, variation
(Dresco 1987)
speciesimage
female Eyes, dorsal view
(Simon 1914)
speciesimage
female Labium
(Fage 1913)
speciesimage
female Habitus, lateral view
(Fage 1913)
speciesimage
Chelicera
(Fage 1913)

world

add

cp

13. Leptoneta crypticola franciscoloi Caporiacco, 1950

speciesimage
male Pedipalp, retrolateral view
(Brignoli 1971b)
speciesimage
male Cymbium, dorsal view
(Brignoli 1971b)
speciesimage
male Palpal apophysis
(Brignoli 1971b)
speciesimage
female Vulva, posterior view
(Brignoli 1975a)
speciesimage
female Vulva
(Brignoli 1975a)
speciesimage
female Vulva
(Brignoli 1975a)
speciesimage
female Vulva
(Brignoli 1971b)
speciesimage
Chelicera
(Brignoli 1971b)

world

add

cp

14. Leptoneta fagei Simon, 1914

speciesimage
male Pedipalp
(Fage 1931)
speciesimage
male Pedipalp, dorsal view
(Fage 1931)
speciesimage
male Median apophysis, retrolateral view
(Dresco 1982)
speciesimage
male Palpal apophysis
(Dresco 1982)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1982)
speciesimage
female Vulva, variation
(Dresco 1982)

world

add

cp

15. Leptoneta fouresi Dresco, 1979

speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Dresco 1979)
speciesimage
female Palpal claw
(Dresco 1979)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1979)

world

add

cp

16. Leptoneta infuscata Simon, 1872

speciesimage
male Pedipalp, dorsal view
(Duffey & Brignoli 1981)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Simon 1914)
speciesimage
male Apophysis
(Simon 1914)
speciesimage
female Epigyne/vulva
(Dresco 1986)
speciesimage
female Epigyne/vulva
(Dresco 1986)

world

add

cp

17. Leptoneta infuscata ovetana Machado, 1939

speciesimage
male Pedipalp, retrolateral view
(Machado 1939)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp, dorsal view
(Machado 1939)
speciesimage
male Appendix of palpal tarsus, dorsal view
(Machado 1939)
speciesimage
male Appendix of palpal tarsus, ventral view
(Machado 1939)
speciesimage
female Eyes, dorsal view
(Machado 1939)

world

add

cp

18. Leptoneta insularis Roewer, 1953

speciesimage
female Vulva
(Brignoli 1969)

world

add

cp

19. Leptoneta jeanneli Simon, 1907

speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Simon 1914)
speciesimage
female Eyes, dorsal view
(Simon 1914)

world

add

cp

20. Leptoneta lantosquensis Dresco, 1987

speciesimage
male Bulbus
(Dresco 1987)
speciesimage
male Palpal apophysis
(Dresco 1987)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1987)

world

add

cp

21. Leptoneta leucophthalma Simon, 1907

speciesimage
male Pedipalp
(Fage 1913)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Fage 1913)
speciesimage
female Pedipalp
(Fage 1913)
speciesimage
female Eyes
(Fage 1913)

world

add

cp

22. Leptoneta manca Fage, 1913

speciesimage
male Bulbus
(Dresco 1987)
speciesimage
male Palpal apophysis
(Dresco 1987)
speciesimage
Eyes
(Fage 1913)

world

add

cp

23. Leptoneta microphthalma Simon, 1872

speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Simon 1914)
speciesimage
female Palpal claw
(Dresco 1979)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1979)
speciesimage
female Eyes, dorsal view
(Simon 1914)

world

add

cp

24. Leptoneta olivacea Simon, 1882

speciesimage
male Bulbus
(Dresco 1987)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Simon 1914)
speciesimage
female Eyes, dorsal view
(Simon 1914)

world

add

cp

25. Leptoneta paroculus Simon, 1907

speciesimage
male Pedipalp
(Duffey & Brignoli 1981)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp, dorsal view
(Duffey & Brignoli 1981)
speciesimage
female Vulva, ventral view
(Duffey & Brignoli 1981)

world

add

cp

26. Leptoneta patrizii Roewer, 1953

speciesimage
male Pedipalp, lateral view
(Roewer 1953)
speciesimage
male Cymbium, dorsal view
(Roewer 1953)
speciesimage
male Eyes, dorsal view
(Roewer 1953)
speciesimage
male Maxilla and labium
(Roewer 1953)
speciesimage
male Chelicera
(Roewer 1953)
speciesimage
female Vulva
(Brignoli 1971b)
speciesimage
female Vulva
(Brignoli 1971b)
speciesimage
Chelicera
(Brignoli 1971b)

world

add

cp

27. Leptoneta proserpina Simon, 1907

speciesimage
male Pedipalp
(Fage 1913)
speciesimage
male Bulbus
(Dresco 1987)
speciesimage
male Bulbus
(Dresco 1987)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Simon 1914)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp, dorsal view
(Fage 1913)
speciesimage
male Tarsus of pedipalp, dorsal view
(Fage 1913)
speciesimage
female Pedipalp
(Fage 1913)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1987)
speciesimage
female Eyes, dorsal view
(Simon 1914)
speciesimage
female Eyes
(Fage 1913)

world

add

cp

28. Leptoneta serbariuana Roewer, 1953

speciesimage
male Pedipalp, prolateral view
(Brignoli 1969)
speciesimage
male Pedipalp, retrolateral view
(Brignoli 1969)
speciesimage
male Serrula
(Brignoli 1969)
speciesimage
male Chelicera
(Brignoli 1969)
speciesimage
male Apophysis
(Brignoli 1969)

world

add

cp

29. Leptoneta taramellii Roewer, 1956

speciesimage
male Pedipalp
(Trezzi 1992)
speciesimage
female Pedipalp
(Brignoli 1969)
speciesimage
female Vulva
(Brignoli 1969)
speciesimage
female Chelicera
(Brignoli 1969)

world

add

cp

30. Leptoneta trabucensis Simon, 1907

speciesimage
male Tarsus of pedipalp
(Simon 1914)
speciesimage
male Palpal apophysis
(Simon 1914)
speciesimage
female Eyes, dorsal view
(Simon 1914)

world

add

cp

31. Leptoneta vittata Fage, 1913

speciesimage
female Pedipalp
(Fage 1913)
speciesimage
female Vulva
(Dresco 1987)
speciesimage
female Eyes, dorsal view
(Simon 1914)
speciesimage
female Eyes, dorsal view
(Fage 1913)
speciesimage
female Eyes, dorsal view
(Dresco 1987)
speciesimage
female Femur I
(Fage 1913)
speciesimage
female Opisthosoma, dorsal view
(Fage 1913)