Maimuna - araneae

Agelenidae: Maimuna

world

add

cp

1. Maimuna cariae Brignoli, 1978

speciesimage
male Pedipalp, retrolateral view
(Brignoli 1978a)
speciesimage
male Pedipalp, prolateral view
(Brignoli 1978a)
speciesimage
female Epigyne, ventral view
(Brignoli 1978a)
speciesimage
female Vulva, dorsal view
(Brignoli 1978a)

world

add

cp

2. Maimuna cretica (Kulczyński, 1903)

speciesimage
male Pedipalp, ventral view
(Brignoli 1977a)
speciesimage
male Pedipalp
(Brignoli 1977a)
speciesimage
female Epigyne
(Brignoli 1976c)
speciesimage
female Epigyne
(De Blauwe 1980a)
speciesimage
female Vulva
(De Blauwe 1980a)

world

add

cp

3. Maimuna inornata (O. P.-Cambridge, 1872)

speciesimage
male Pedipalp, ventral view
(Levy 1996)
speciesimage
male Pedipalp, retrolateral view
(Levy 1996)
speciesimage
male Embolic division
(Levy 1996)
speciesimage
male Palpal femur, dorsal view
(Levy 1996)
speciesimage
female Epigyne
(Brignoli 1976c)
speciesimage
female Epigyne, ventral view
(Levy 1996)
speciesimage
female Vulva
(Brignoli 1976c)
speciesimage
female Vulva, dorsal view
(Levy 1996)

world

add

cp

4. Maimuna vestita (C. L. Koch, 1841)

speciesimage
male Pedipalp, ventral view
(Levy 1996)
speciesimage
male Pedipalp, retrolateral view
(Levy 1996)
speciesimage
male Pedipalp, retrolateral view
(Lecigne 2013)
speciesimage
male Pedipalp, ventral view
(Lecigne 2013)
speciesimage
male Embolic division
(Levy 1996)
speciesimage
female Epigyne
(Brignoli 1976c)
speciesimage
female Epigyne, ventral view
(Levy 1996)
speciesimage
female Vulva
(Brignoli 1976c)
speciesimage
female Vulva, dorsal view
(Levy 1996)