Nemesiidae

Taxon Author Number of Records
1. Brachythele denieri (Simon, 1916) 8
2. Brachythele icterica (C. L. Koch, 1838) 3
3. Nemesia caementaria (Latreille, 1799) 3
4. Nemesia caranhaci Decae, 1995 1
5. Nemesia daedali Decae, 1995 2
6. Nemesia fertoni Simon, 1914 1
7. Nemesia rastellata Wunderlich, 2011 1
Total 19