Thomisidae

Taxon Author Number of Records
1. Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) 1
2. Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 1
3. Diaea livens Simon, 1876 1
4. Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) 7
5. Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) 2
6. Heriaeus hirtus (Latreille, 1819) 3
7. Heriaeus mellotteei Simon, 1886 4
8. Heriaeus orientalis Simon, 1918 14
9. Heriaeus setiger (O. Pickard-Cambridge, 1872) 5
10. Heriaeus simoni KulczyƄski, 1903 24
11. Misumena vatia (Clerck, 1757) 18
12. Monaeses israeliensis Levy, 1973 6
13. Monaeses paradoxus (Lucas, 1846) 6
14. Ozyptila atomaria (Panzer, 1801) 4
15. Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) 2
16. Ozyptila confluens (C. L. Koch, 1845) 57
17. Ozyptila danubiana Weiss, 1998 1
18. Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) 4
19. Ozyptila sanctuaria (O. Pickard-Cambridge, 1871) 5
20. Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) 7
21. Pistius truncatus (Pallas, 1772) 12
22. Runcinia grammica (C. L. Koch, 1837) 49
23. Synema globosum (Fabricius, 1775) 66
24. Synema plorator (O. Pickard-Cambridge, 1872) 22
25. Thomisus albus (Gmelin, 1789) 4
26. Thomisus onustus Walckenaer, 1805 88
27. Tmarus piger (Walckenaer, 1802) 6
28. Tmarus piochardi (Simon, 1866) 21
29. Tmarus stellio Simon, 1875 1
30. Xysticus acerbus Thorell, 1872 17
31. Xysticus audax (Schrank, 1803) 1
32. Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 1
33. Xysticus bufo (Dufour, 1820) 10
34. Xysticus caperatus Simon, 1875 7
35. Xysticus cor Canestrini, 1873 4
36. Xysticus cribratus Simon, 1885 1
37. Xysticus cristatus (Clerck, 1757) 14
38. Xysticus ferrugineus Menge, 1876 1
39. Xysticus gallicus Simon, 1875 1
40. Xysticus graecus C. L. Koch, 1837 10
41. Xysticus kaznakovi Utochkin, 1968 1
42. Xysticus kempeleni Thorell, 1872 6
43. Xysticus kochi Thorell, 1872 26
44. Xysticus laetus Thorell, 1875 27
45. Xysticus lalandei (Audouin, 1826) 2
46. Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 2
47. Xysticus loeffleri Roewer, 1955 1
48. Xysticus luctator L. Koch, 1870 3
49. Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) 1
50. Xysticus marmoratus Thorell, 1875 3
51. Xysticus ninnii Thorell, 1872 4
52. Xysticus pseudorectilineus (Wunderlich, 1995) 24
53. Xysticus robustus (Hahn, 1832) 4
54. Xysticus sabulosus (Hahn, 1832) 2
55. Xysticus tenebrosus Silhavy, 1944 8
56. Xysticus thessalicoides Wunderlich, 1995 54
57. Xysticus thessalicus Simon, 1916 12
58. Xysticus tristrami (O. Pickard-Cambridge, 1872) 15
59. Xysticus xerodermus Strand, 1913 1
Total 704