Reference

Hadjissarantos, H. (1936) Contribution to the study of arachnofauna of Greece. Ex. des Prak. de l'Ac.d'Ath., 11, 438-441.

Species

Family Taxon Author
Dysderidae Dysdera fuscipes Simon, 1882
Philodromidae Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)
Philodromidae Philodromus collinus C. L. Koch, 1835
Philodromidae Philodromus fuscolimbatus Lucas, 1846
Philodromidae Philodromus longipalpis Simon, 1870
Philodromidae Philodromus poecilus (Thorell, 1872)
Philodromidae Philodromus rufus Walckenaer, 1826
Philodromidae Pulchellodromus bistigma (Simon, 1870)
Philodromidae Pulchellodromus pulchellus (Lucas, 1846)
Thomisidae Heriaeus simoni KulczyƄski, 1903
Thomisidae Xysticus kempeleni Thorell, 1872