Log old value

Countries

15-04-2013

Austria
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Kosovo
Montenegro
Serbia
Slovenia